11911 Katy Freeway  Houston, TX 77079
832-486-9086

Remington 870 12 GA

$399.99

CALL TO PURCHASE